تـقـویـم رو نگـاه کـن ، هـفـت آبــان !

چـرا چــیـزی نـوشـتـه نـشده !!!؟

مـگـه ایـنـجا ایـران نیـسـت !!؟

7 آبــان زادروز پــدر ایـران ؛ بـنـیـانـگـذار حـقـوق بـشــر ، کـوروش بـزرگ بـر شـما دوسـتـان ایــرانـی و آریـایـی خـجـسـتـه بــاد ....

هـفـت آبــان
روزي كه در تـنـها در تـقـويـم ايـرانـي هـا نـيـسـت ....

بـه دنـیـا زانـو نـخـواهـم زد حـتـی اگـر آسـمـان بـه کـوتـاهـی قـامـتـم شـود ....